MONITORUL OFICIAL LOCAL

Monitorul Oficial Local

Această pagină a fost creată conform
ORDONANŢEI DE URGENŢĂ Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 – Partea I, privind Codul administrativ

În lista de mai jos aveți acces la principalele categorii de documente și informații publice privind activitatea Consiliului Local și relația primăriei cu cetățenii.
Accesați meniul de mai jos.

STATUTUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

Statutul Comunei Râu de Mori

REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Primăriei

Regulamente privind aparatul de specialitate al primarului

HOTĂRÂRILE AUTORITĂŢII DELIBERATIVE

Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local
Registrul pentru evidenţa hotărârilor Consiliului Local

DISPOZIŢIILE AUTORITĂŢII EXECUTIVE

Actele administrative emise de primărie

Registrul pentru evidenţa proiectelor de dispoziţii ale primăriei;

Registrul pentru evidenţa dispoziţiilor de primar

DOCUMENTE ŞI INFORMAŢII FINANCIARE
Documentele de execuție a bugetelor locale.
ALTE DOCUMENTE

Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecţiile cu privire la legalitate.
Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la:
a) Proiectele hotărârilor Consiliului Local;
b) Dispoziţiile autorităţii executive, numai în cazul celor cu caracter normativ;
c) Probleme de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice locale;
d) Proiecte de hotărâre ale Consiliului Local cu caracter normativ;
e) Minute ale ședințelor Consiliului Local în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere exprimate de participanţi la o şedinţă publică;
f) Procese-verbale ale şedinţelor Consiliului Local;
g) Declaraţii de căsătorie;
h) Documente neprevăzute la lit. a) – g) şi care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică;
i) Alte documente neprevăzute la lit. a) – h) a căror aducere la cunoştinţă publică se apreciază ca fiind oportună şi necesară.

Transparența decizională în administrația publică este reglementată de
Legea nr. 52/2003

Principiile care stau la baza aceste legi sunt următoarele:
a) informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi asupra proiectelor de acte normative;
b) consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la iniţiativa autorităţilor publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;
c) participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, cu respectarea următoarelor reguli:
1. şedinţele şi dezbaterile autorităţilor şi instituţiilor publice care fac obiectul prezentei legi sunt publice, în condiţiile legii;
2. dezbaterile vor fi consemnate şi făcute publice;
3. minutele acestor şedinţe vor fi înregistrate, arhivate şi făcute publice, în condiţiile legii.